Ptt Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik


--------------------------------------------------------------------------------YÖNETMELİK
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden:
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Birim: Görev yeri itibariyle merkez teşkilatında Daire Başkanlıklarını, taşra teşkilatında ise Başmüdürlüklerin kısım müdürlükleri ile bağlı PTT merkez müdürlükleri, işleme ve dağıtım müdürlüklerini,

ç) Genel Müdür: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürünü,

d) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerinin gerektirdiği hizmet içi eğitimi,

g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için yapılacak olan yazılı sınavı,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süreleri,

h) İnsan Kaynakları birimi: Merkez ve taşra teşkilatında; insan kaynakları işlemlerini yürütmekle görevli birimi,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

i) Kuruluş: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,

j) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatını,

k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

l) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro/pozisyonlar aşağıda gösterilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonlar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü, Müdür,

2) Müdür Yardımcısı,

3) Uzman,

4) Amir,

5) Şef, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,

6) Başdağıtıcı.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

c) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik Uzman,

3) Teknik Amir,

4) Başteknisyen.

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici,

2) Sistem Programcısı.

d) İdari Hizmetler Grubu;

1) Veznedar, Memur,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

3) Dağıtıcı,

4) Şoför.

e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Aşçı, Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

a) Mühendis, Mimar, Avukat, İstatistikçi, Mütercim, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Hemşire.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“g) Grup Başmühendisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) Başmühendis olarak en az iki yıl, toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) Kuruluşta en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki I sayılı cetvele tabi görevler için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan şartlara sahip olmak,

c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinde aranan şartlara sahip olmak,

ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

d) Görevde yükselme sınavının ilan edildiği tarihte, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile belirlenen özel şartlarda sayılan pozisyonlarda halen çalışıyor olmak,

şartları aranır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç), (d), (g), (j) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Müdür Yardımcısı, Teknik Uzman, Uzman olarak en az bir yıl çalışmış olmak ve toplamda sekiz yıl hizmeti bulunmak veya,

3) Amir veya Teknik Amir olarak en az iki yıl çalışmış olmak ve toplamda sekiz yıl hizmeti bulunmak veya,

4) Şef olarak en az altı yıl çalışmış olmak veya,

5) Avukat, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Çözümleyici, Sistem Programcısı veya Programcı olarak en az sekiz yıl çalışmış olmak veya,

6) Veznedar olarak toplam on yıl çalışmış olmak.

ç) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Müdür Yardımcısı, Teknik Uzman, Uzman olarak en az bir yıl çalışmış olmak ve toplamda sekiz yıl hizmeti bulunmak veya,

3) Amir veya Teknik Amir olarak en az iki yıl çalışmış olmak ve toplamda sekiz yıl hizmeti bulunmak veya,

4) Şef olarak en az altı yıl çalışmış olmak veya,

5) Avukat, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Çözümleyici, Sistem Programcısı veya Programcı olarak en az sekiz yıl çalışmış olmak veya,

6) Veznedar olarak toplam on yıl çalışmış olmak.

d) Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teknik Uzman veya Uzman olarak çalışıyor olmak veya,

3) Teknik Amir veya Amir olarak en az bir yıl çalışmış olmak veya,

4) Şef olarak en az dört yıl çalışmış olmak veya,

5) Avukat, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Çözümleyici, Sistem Programcısı veya Programcı olarak en az altı yıl çalışmış olmak veya,

6) Veznedar olarak toplam sekiz yıl çalışmış olmak.

g) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Veznedar olarak en az üç yıl çalışmış olmak veya,

3) Mütercim, Başdağıtıcı veya Memur olarak en az dört yıl çalışmış olmak.

j) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendis veya Mimar olarak en az dört yıl çalışmış olmak veya,

2) Fakülte veya yüksekokulların mühendis veya mimarlık bölümlerinden mezun olmak kaydıyla Teknik Uzman veya Teknik Amir olarak iki yıl çalışmış olmak.

o) Memur pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Dağıtıcı veya Şoför olarak en az beş yıl çalışmış olmak veya,

3) Aşçı veya Hizmetli olarak en az sekiz yıl çalışmış olmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme eğitim programları Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanır. Eğitim Dairesi Başkanlığı, görevde yükselme eğitimine çağırılacak personelin eğitime alınması ve programların hazırlanmasında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile işbirliği yapar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için ilan tarihi itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.”

“(7) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılıp, görevde yükselme sınavına girmeyen veya bu sınavda başarısız olan veya başarılı olup da sınav tarihinden itibaren iki yılı geçmemek üzere aynı unvana ilişkin müteakip sınava kadar atanmamış olanlar, aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav kurulu, merkez teşkilatında; Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının veya İnsan Kaynakları Daire Başkanının başkanlığında, en az dört üye olmak üzere, taşra teşkilatında ise; Başmüdürün başkanlığında insan kaynakları birimi sorumlusu ile Başmüdürün belirleyeceği üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.

(5) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri insan kaynakları birimlerince yürütülür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli veya idari bir soruşturma veya kovuşturma bulunanların atamaları, soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir. Sınavın yapılmasından önce ya da sınav yapıldıktan sonra atanma şartlarından herhangi birini kaybedenlerin atamaları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Özel güvenlik hizmet alımı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kuruluşun güvenlik hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla teminine gidilmesi halinde açığa çıkacak olan koruma ve güvenlik personelinden öğrenim durumlarına göre dört yıllık ve daha üst düzeyde yüksek öğrenim mezunu olanların Memur, diğerlerinin ise Dağıtıcı pozisyonlarına resen atamaları yapılır.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.
Eklenme : 13 Temmuz 2012

Bu habere ait görsel bulunmamaktadır

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326